Contractul de editare

0 Shares
0
0
0

CONTRACT DE EDITARE

Incheiat astazi …………..

la………………..……………

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ……………………………….……………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …….………………, str. ……………………………. nr. ………………………, bloc …………, scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ………………………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………………, sub nr. ……………. din ………………………………, cod fiscal nr. …………………………….. din ………………….., avand contul nr. ……………….., deschis la ……………………….., reprezentata de …………………………………………., cu functia de ……………………………………………………………, in calitate de editor, pe de o parte, si

1.2. D …………………………………………………………………., domiciliat in ………………………………………….., str. ……………………………., nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………….. in (localitatea) ……………………… sector/judet …………………………, fiul lui ………………………………. si al ……………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………………… nr. ………………………., eliberat de …………………, cod numeric personal ……………………………….., in calitate de autor (titularul dreptului de autor) pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de editare cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Autorul cedeaza editorului dreptul de a reproduce si difuza opera sa cu titlul ……………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… compusa din ………………………………………….. coli de autor1), denumita in continuare, si „opera”.

2.2. Cesiunea este exclusiva2), in favoarea editorului, opera putandu-se reproduce numai in limba/limbile …………………………………………. si difuza numai in tara/tarile3)…………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… asupra ei neavand vreun drept nici un alt editor4).

2.3. Opera este originala, iar autorul poarta intreaga raspundere pentru continutul ei.

2.4. a) Tirajul de baza al operei este de (in cifre si litere) ……………………………………….. exemplare.

b) In cazul in care cerintele pietei impun imprimarea unui supliment de tiraj sau reeditarea5) operei intr-o alta limba decat cea (cele) convenita(e), ori difuzarea sa intr-o alta tara decat cele convenite, acestea se vor renegocia de catre parti, iar daca vor fi de acord, se va incheia un act aditional sau un contract de reeditare, dupa caz, in care se vor consemna acordul intervenit si conditiile acceptate de parti.

c) Autorul are dreptul sa controleze, prin orice mijloace, toate tirajele operei sale.

2.5. a) Reproducerea operei se poate face in forma tipografica si/sau electronica6).

b) Difuzarea operei publicata sub forma tipografica (in volum) se poate transmite si prin fir, cablu, fila optica ori prin retea electronica sau prin orice alt mod convenabil editorului.

c) Editorul are fata de alti ofertanti similari, la pret egal, drept prioritar de publicare a ofertei in forma electronica. El are obligatia de a opta, in termen de 30 de zile de la primirea ofertei scrise a autorului. Acest drept, potrivit prevederilor legii, este valabil timp de 3 ani de la data publicarii operei.

III. DURATA CESIUNII

(TERMENUL CONTRACTULUI)

3.1. Cesiunea dreptului de a reproduce si difuza opera se face pe o durata de (in cifre si litere) …………………………. ani socotiti din ziua incheierii si semnarii prezentului contract.

3.2. a) Autorul se obliga sa predea editorului manuscrisul operei, in forma definitiva, pana la data de …………………………………………, intr-un numar de ………………………….. exemplare, insotit de7) (desene, schite, grafice, ilustratii etc.) ………………………………………………………………………., in forma corespunzatoare reproducerii grafice, impreuna cu eventualele propuneri ale sale in ceea ce priveste executarea lor, precum si 8) ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………. .

b) La cererea sa, autorul va fi consultat de catre editor cu privire la prezentarea grafica a operei.

3.3. a) Opera se considera acceptata in termen de …………………………………. zile de la data depunerii manuscrisului la editor.

b) In cazul in care opera, al carei manuscris a fost predat de autor, corespunde calitativ si/sau cantitativ, dar editorul apreciaza necesara efectuarea unor modificari (corectari, prescurtari, completari etc.), autorul se obliga ca, in cazul in care au hotarat de comun acord sa le efectueze, opera se considera acceptata inauntrul unui termen de …………….. zile de la data cand partile au hotarat asupra efectuarii modificarilor respective.

c) Daca opera se considera nepublicabila si dupa efectuarea modificarilor pe care le-a efectuat autorul, in conditiile prevazute la lit. b, editorul poate denunta contractul comunicand, in scris, autorului, in cel mult 15 zile de la expirarea termenului respectiv, hotararea luata si, pe scurt, motivele care au determinat-o.

d) In situatia in care, opera nu corespunde calitativ si/sau cantitativ, editorul are dreptul, de asemenea, sa denunte contractul, comunicand, in scris, motivele acestei hotarari in termen de 15 zile de la expirarea termenului prevazut la lit. b).

3.4. In cazul in care opera se considera publicabila, editorul va hotari publicarea ei pana la data de9) ……………………………. .

3.5. Editorului ii apartine, in mod exclusiv, dreptul de a decide modul de prezentare si data aparitiei operei, pretul de vanzare al fiecarui exemplar si forma de publicitate adecvata.

IV. REMUNERATIA AUTORULUI

(PRETUL CONTRACTULUI)

4.1. Remuneratia pe care editorul se obliga sa o plateasca autorului este de (in cifre si litere) ……………………………….. lei10) si urmeaza a se achita astfel11):

a) avans ………………. %, adica …………………………………….. lei, reprezentand avans la incheierea prezentului contract;

b) ……………………. %, adica ……………… lei, cu ocazia acceptarii manuscrisului de catre editor;

c) ……………………. %, adica ………………………….. lei, la reproducerea tirajului de baza al operei.

4.2. Plata remuneratiei se va face la casieria editorului, in numerar, in conditiile legii.

sau

4.2. Plata remuneratiei se va face in contul autorului nr. ………………………………………………… deschis la Banca ………………………………………………. .

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Autorul operei se obliga:

a) sa prezinte editorului opera dactilografiata, la doua randuri, numerotand toate paginile manuscrisului, iar pe verso toate ilustratiile, indicand, pe marginea paginii locurile unde trebuie sa fie dispus materialul ilustrativ. In textul dactilografiat se admit sa fie scrise, de mana, citet, cu pasta neagra, formule matematice si chimice, literele cu caracter special, precum si corecturile efectuate cu ocazia colationarii lui;

b) sa efectueze, daca i se cere de editor12), fara o remuneratie suplimentara, corectura finala a operei, sa dea „Bun de tipar” si sa restituie textul corectat in termen de ………… zile de la data cand editorul solicita aceasta. In cazul in care autorul nu preda editurii corectura in acest termen, editorul este in drept sa tipareasca opera fara corectura autorului;

c) sa nu cesioneze unui alt editor, fara acordul editorului lucrarii care face obiectul prezentului contract, dreptul de reproducere si difuzare asupra unei lucrari cu continut similar, in concurenta cu opera care face obiectul prezentului contract;

d) sa pastreze confidentialitatea clauzelor prezentului contract (tiraje, conditii, remuneratie etc.).

5.2. Editorul se obliga:

a) sa plateasca autorului remuneratia convenita;

b) sa ofere autorului, in mod gratuit, un numar de …………………………….. exemplare din opera;

c) sa respecte forma originala a manuscrisului si sa o reproduca fara nici un fel de modificari, daca nu a obtinut acordul autorului;

d) sa inapoieze autorului originalul operei, ilustratiile si orice alte elemente primite pentru publicare13).

VI. CESIUNEA CONTRACTULUI

6.1. Partile contractante au obligatia sa nu cesioneze unei terte persoane drepturile si obligatiile care rezulta din prezentul contract fara acordul scris al celeilalte parti.

6.2. Acordul scris al celeilalte parti trebuie sa fie comunicat cedentului in termen de ……………….. zile de la data la care acesta din urma i-a cerut consimtamantul.

6.3. In cazul in care cealalta parte nu raspunde in termenul prevazut la alineatul precedent, se considera ca a acceptat, in mod tacit, cesiunea contractului.

VII. CLAUZA PENALA

7.1. In cazul in care editorul nu efectueaza plata remuneratiei autorului, se obliga sa plateasca acestuia o penalitate de ….. % pe zi de intarziere.

7.2. Autorul se obliga sa plateasca editorului o penalitate de ………… lei, daca nu preda manuscrisul in termen.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de (zile, ore) …………, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de (zile, ore) ………………………………. de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata pe confirmare de oficiul postal primitor.

9.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. a) Prezentul contract inceteaza la data prevazuta la pct. 3.1. sau dupa epuizarea ultimei editii convenite.

b) Se considera epuizate editia sau tirajul al caror numar de exemplare nevandute este mai mic de 5% din numarul de exemplare si, in orice caz, daca este mai mic de 100 de exemplare.

10.2. In cazul in care editorul nu publica opera in termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune-interese pentru neexecutare13).

10.3. Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare de care se prevaleaza, cu cel putin ………………… zile inainte de data la care urmeaza sa-si produca efectele.

10.4. a) Autorul poate solicita desfiintarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial, in cazul in care editorul nu il exploateaza sau il exploateaza intr-o masura insuficienta si daca prin aceasta interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil.

b) Autorul nu poate cere desfiintarea contractului daca motivele de neexploatare sau de exploatare insuficienta se datoreaza culpei proprii, faptelor sau actelor unei terte persoane ori unui caz fortuit sau de forta majora.

c) Desfiintarea contractului, in cazul prevazut la lit. b) nu se poate solicita inainte de expirarea unui termen de 2 ani de la data cesionarii dreptului patrimonial al operei.

10.5. a) Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

b) Prevederile de la lit. a) nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.

XI. ALTE CLAUZE

11.1. In cazul in care editorul nu intentioneaza sa distruga copiile operei ramase in stoc dupa o perioada de 2 ani de la data publicarii si daca in contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vanzare pentru distrugere.

11.2. a) Daca opera a fost distrusa ca urmare a fortei majore, autorul este indreptatit la o remuneratie care ii va fi platita numai daca opera a fost publicata.

b) In situatia in care o editie pregatita este distrusa total datorita fortei majore inainte de a fi pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa pregateasca o editie noua, iar autorul are dreptul la o remuneratie, numai pentru una dintre aceste editii.

c) In cazul in care o editie este distrusa partial, ca urmare a fortei majore, inainte de a fi pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa reproduca, fara plata remuneratiei catre autor, numai atatea copii cate au fost distruse.

XII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

12.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

13.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

13.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………………………………………. exemplare din care …………………………….. astazi ……………………., data semnarii lui.

EDITOR

AUTOR

NOTE

1. Coala de autor (editura) – unitate de masura editoriala egala cu aproximativ 20 de pagini dactilografiate, cuprinzand 40.000 de semne, inclusiv spatiile dintre cuvinte sau 700 de versuri, sau 300 cm2 de material ilustrativ (suprafata tiparita) (cf. Virgil Olteanu – „Din istoria si arta cartii – Lexicon”, Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 1992, pag. 87, col. 1).

2. Cesiunea poate fi si neexclusiva, autorul rezervandu-si dreptul de a-si valorifica opera sa si la alta editura, potrivit conventiei partilor.

3. Se inscrie tara (tarile) pentru care s-a convenit de catre parti sa se difuzeze opera.

4. Daca autorul a cedat opera si unui alt editor, clauza se va reformula in mod corespunzator conventiei partilor.

5. In cazul in care partile convin reeditarea operei, editorul este obligat sa permita autorului sa aduca imbunatatiri sau alte modificari acesteia, cu conditia ca ele sa nu mareasca esential costurile editorului si sa nu schimbe caracterul operei, daca in actul aditional sau in contractul de reeditare nu se prevede altfel.

6. Continutul acestui articol se adapteaza dupa forma/formele de reproducere a operei.

7. Daca este cazul, precizandu-se pentru fiecare categorie numarul materialelor ilustrative.

8. Se mentioneaza elementele considerate necesare de catre parti, pentru prezentarea corespunzatoare a lucrarii ca: bibliografie, tabla de materii, sursele reproducerilor de text, note, indice de autori si materii s.a.

9. Daca termenul pentru publicarea operei nu este prevazut in contract, editorul este obligat sa o publice in termen de cel mult un an de la data acceptarii ei.

10. Daca in vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contract de comanda s-au executat lucrari pregatitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate, despre care se va face mentiune corespunzatoare.

11. Partile pot conveni ca plata sa se faca si dupa epuizarea tirajului ultimei editii. In acest caz, legea prevede ca se considera epuizate editia sau tirajul al caror numar de exemplare nevandute este mai mic de 5% din numarul total de exemplare si, in orice caz, daca este mai mic de 100 de exemplare.

12. Autorul ori reprezentantul sau (traducatorul) are dreptul sa efectueze corectura finala a operei si sa dea „Bun de tipar” in aceleasi conditii.

13. In acest caz, potrivit legii, autorul pastreaza remuneratia primita sau, dupa caz, poate solicita plata ei integrala, in conformitate cu prevederile contractului.

0 Shares
You May Also Like

Contractul de credit

CONTRACT DE CREDIT   Incheiat astazi ……………. la ………………………………   I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. Banca ……………………………….. S.A., sucursala…