Contractul de credit

0 Shares
0
0
0

CONTRACT DE CREDIT

 

Incheiat astazi …………….

la ………………………………

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Banca ……………………………….. S.A., sucursala (filiala, agentia) ………………………………. cu sediul social In ………………………. str. ……………………………….. nr. ………, sector/judet………………………, In baza Imputernicirii Consiliului de administratie nr. ……..…………….. din ………………………………, reprezentata prin ……………………….. avand functia de …………………………… si ……………………….. avand functia de …………………………….., denumita In cuprinsul prezentului contract si „banca”, In calitate de imprumutator, pe de o parte, si

1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social In (localitatea) …………………….., str. ……………………………….. nr. ……………………, bloc …………, scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector ………………….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………….., sub nr. ……………. din ………………………, cod fiscal nr. ………………………… din ……………………., avand contul nr. ……………………………….., deschis la ..……………………., reprezentata de ……………………………, cu functia de …………………, in calitate de imprumutat, pe de alta parte,

sau

1.2. Asociatia/Fundatia …………………………………………………………..……………………………………………, cu sediul in (localitatea) ………………………………………………, str. …………………… nr. ………………, bloc ………….., scara ……….., etaj ……….., apartament ……….., sector/judet …………………………………., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. …………………. din ……………. a Tribunalului …………………….., codul fiscal nr. ……...……………… din …………………………, avand contul nr. …………………., deschis la ………………………., reprezentata de ………………………………. cu functia de ……………………………., in calitate de imprumutat, pe de alta parte,

sau

1.2. Intreprinderea/Asociatia ……………………………………………………………………………………………….., cu sediul in (localitatea) …………………………………….., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………, scara …….., etaj …….., apartament ……….., sector/judet …………………………., posesoarea autorizatiei nr. ………………….. din ……………….., eliberata de Primaria …………………………………, codul fiscal nr. …………………………. din …………………….., avand contul nr. …………………………… deschis la ……………………., reprezentata de ………..………………….., cu functia de …………………. in calitate de imprumutat, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de credit, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Banca acorda imprumutatului un credit in valoare de ……………….. lei pe termen de …………………. in scopul ………………………… sub forma ……………………………… .

2.2. Creditul aprobat de Consiliul de administratie se afla la dispozitia imprumutatului, integral, la data semnarii prezentului contract.

sau

2.2. Creditul aprobat de Consiliul de administratie se pune la dispozitia imprumutatului, sub forma de limita de creditare trimestriala/semestriala, astfel:

 1. Trimestrul/Semestrul I ……………………………………………………………………………………….. lei;

 2. Trimestrul/Semestrul II ……………………………………………………………………\………………… lei;

 3. Trimestrul III …………………………………………………………………………………………………….. lei;

 4. Trimestrul IV …………………………………………………………………………………………………….. lei.

e) III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Creditul se acorda pe o perioada de ……………………… incepand cu data de ……………………. si pana la data de ……………………… .

3.2. Durata contractului poate fi prelungita prin act aditional.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Banca percepe pentru creditul acordat urmatoarele comisioane:

 1. Comisionul initial, de angajament, in procent de ……………… % din valoarea creditului aprobat – la semnarea contractului de credit.

 2. Comision de urmarire (gestionare) a respectarii conditiilor contractuale in procent de …………… % pe ……………… calculat de la data acordarii, pe toata durata de creditare asupra soldului creditului existent in ziua de …………………… a fiecarei luni, calculat lunar pe intreaga perioada de creditare.

 3. Comisionul de neutilizare in procent de …………… % pe trimestru/an, calculat zilnic asupra sumei neutilizate din credit, la datele si in valorile stabilite In contract.

4.2. a) Creditul se acorda cu o dobanda de …………. % pe an.

b) Pe parcursul utilizarii si rambursarii creditului, banca poate indexa procentul de dobanda in conformitate cu costul resurselor de creditare si cu dobanda de refinantare practicata de Banca Nationala a Romaniei. Noul procent al dobanzii se comunica imprumutatului in scris, in termen de …………………. zile de la aprobarea ei de Consiliul de administratie al bancii si se aplica asupra soldului creditului existent la data modificarii dobanzii.

c)Dobanda calculata se incaseaza decadal/lunar de banca, cu prioritate, direct din contul de disponibilitati, pe baza de nota contabila, eliberandu-se imprumutatului extrasul de cont la care se anexeaza o copie a notei contabile.

V. RAMBURSAREA CREDITULUI

5.1. In cazul in care limita de credit care s-a stabilit pentru unul dintre trimestre/semestre este inferioara limitei aferente trimestrului anterior, banca poate esalona rambursarea diferentei dintre cele doua limite, cu ocazia analizei trimestriale/semestriale efectuate la imprumutat.

5.2. Esalonarea rambursarii va face obiectul unui act aditional la prezentul contract, iar termenele stabilite nu pot depasi ultima zi lucratoare a trimestrului urmator.

5.3. In cazul nerambursarii ratelor de credit la termenele stabilite prin grafic, banca este indreptatita sa treaca ratele la restanta in ziua urmatoare expirarii termenului si sa incaseze de la imprumutat o dobanda majorata cu ……………. puncte pe an.

5.4. Creditul poate fi rambursat, iar contractul poate fi reziliat de catre imprumutat si inainte de scadenta, integral sau partial, numai cu acceptul si in conditiile stabilite de banca.

VI. GARANTII

6.1. Imprumutatul garanteaza creditul cu*)

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….;

 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….;

 3. …………………………………………………………………………………………………………………………….. .

d) 6.2. Garantiile sunt indivizibile pana la rambursarea integrala a creditului care face obiectul prezentului contract.

6.3. Prezentul contract intra in vigoare numai daca s-a transcris contractul de ipoteca in cartea funciara si daca a fost inregistrata la societatea de asigurare cesiunea dreptului la despagubiri In favoarea bancii, pentru bunurile ipotecate si gajate.

VII. DREPTURI ALE BANCII

7.1. Banca are dreptul sa anuleze sau sa reduca cuantumul creditului aprobat, In cazuri justificate, dupa expirarea unui preaviz de cel putin 5 zile, care se comunica, In scris, Imprumutatului In urmatoarele situatii:

 1. In cazul In care necesarul de credit este sub nivelul prevazut In prezentul contract, aferent trimestrului/semestrului pentru care s-a efectuat analiza semestriala;

 2. atunci cand indicatorii de performanta financiara (grad de Indatorare, lichiditate imediata, solvabilitate patrimoniala, rentabilitatea In functie de cheltuielile totale, gradul de acoperire a cheltuielilor din Incasari) Inregistreaza niveluri sub cele avute In vedere In momentul acordarii creditului si care pot conduce la nerambursarea lui conform prevederilor prezentului contract si ale actelor aditionale. Totusi, banca poate decide continuarea creditarii, In alte conditii de dobanda si de garantare a creditului, Incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei prevazute pentru depunerea bilantului contabil, a situatiei patrimoniale sau, dupa caz, a Intocmirii balantei de verificare. Dreptul de decizie apartine bancii, iar Imprumutatul se obliga sa accepte, neconditionat, noile conditii de creditare:

c) – In cazul Inregistrarii de pierderi;

– In cazul furnizarii unor date nereale;

– In cazul derularii activitatii prin conturi deschise la alte banci.

7.2. Banca este In drept sa Intrerupa, imediat, fara preaviz, utilizarea de catre Imprumutat a creditului aprobat, In cazul In care:

 1. acesta a Incalcat conditiile contractuale sau

 2. situatia economica si financiara a acestuia nu mai asigura conditii de rambursare.

c) 7.3. Neplata ratelor si a dobanzilor aferente creditului acordat, precum si nerespectarea vreunei clauze a contractului dau, de asemenea, bancii dreptul sa retraga imediat creditul si dobanzile datorate din contul de disponibilitati al Imprumutatului, iar atunci cand acest lucru nu este posibil se va trece la recuperarea debitului prin executare silita.

7.4. Banca nu preia riscul politic sau cel provocat de calamitati naturale si nu raspunde de autenticitatea documentelor pe care le prezinta Imprumutatul.

VIII. OBLIGAtIILE PaRtILOR

8.1. Banca se obliga:

 1. sa puna la dispozitia Imprumutatului creditul aprobat de Consiliul de administratie, la termenele stabilite;

 2. sa comunice Imprumutatului, In scris, procentul indexat al dobanzii In termen de ……………… zile de la data aprobarii lui;

 3. sa elibereze Imprumutatului documente contabile, extrase de cont ale operatiunilor efectuate.

d) 8.2. Imprumutatul se obliga:

 1. sa respecte prevederile prezentului contract si ale anexelor acestuia, precum si cele ale actelor aditionale;

 2. sa asigure si sa participe cu resurse proprii la realizarea obiectului creditarii In proportie de …………….. %, adica ………………… lei;

 3. sa foloseasca creditul primit numai In scopul pentru care a fost solicitat si aprobat, In conditiile stabilite prin prezentul contract;

 4. sa restituie bancii creditul primit, potrivit graficului-anexa la contract si sa plateasca dobanzile si comisioanele bancare In cuantumurile si la termenele convenite In contract;

 5. sa reflecte, la zi si corect, In evidentele sale contabile, toate operatiunile legate de utilizarea si rambursarea creditului, In conformitate cu normele legale In vigoare;

 6. sa plateasca bancii cheltuielile de urmarire efectuate de aceasta pentru recuperarea creditelor nerambursate la scadenta;

 7. sa solicite acordul bancii, In cazul modificarii actelor constitutive (divizare, fuziune etc.) care au implicatii asupra obligatiilor pe care si le-a asumat prin prezentul contract;

 8. sa pastreze In bune conditii si sa nu Instraineze garantiile care au stat la baza acordarii creditelor;

 9. pe Intreaga derulare a creditului respectiv, pana la restituirea acestuia si la plata dobanzii, sa-si deruleze Intreaga activitate si sa-si pastreze disponibilitatile prin conturi deschise exclusiv la Banca …………………………………. . Nerespectarea acestei conditii atrage sistarea creditului, iar obligatia de restituire a lui devine scadenta de Indata, indiferent de termenele stabilite prin contract, iar pentru creditul restant dobanda se majoreaza cu ……… puncte peste dobanda stabilita de banca aplicata creditelor restante;

 10. sa depuna la banca, balantele de verificare, bilanturile contabile si conturile de profit si pierderi, precum si anexele la acestea, In termen de ……………. zile de la depunerea acestora la administratia financiara competenta. In cazul nedepunerii la banca a documentelor respective In acest termen, banca este In drept sa majoreze In mod unilateral dobanda la creditele acordate cu ………….. puncte;

 11. pe toata durata derularii creditului si pana la rambursarea integrala a acestuia, sa permita bancii verificarea situatiei economico-financiare proprii, sa respecte destinatia creditului aprobat si existenta permanenta si integrala a garantiilor si asigurarea acestora. In acest scop, Imprumutatul se obliga sa puna la dispozitia bancii documentele necesare si sa permita accesul personalului Imputernicit al acesteia In incinta societatii pentru efectuarea de verificari pe teren. Nerespectarea de catre Imprumutat a acestor obligatii da dreptul bancii sa retraga creditul Inainte de scadenta.

l) IX. CLAUZE FINALE

9.1. Prezentul contract, care are valoare de Inscris autentic, precum si garantiile constituite de Imprumutat constituie titlu executoriu, conform art. 56 din Legea bancara nr. 58/1998.

9.2. In cazul In care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform Regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

9.3. Prezentul contract s-a Incheiat In ………… exemplare, din care ………………, astazi ……………….. ………………………………., data semnarii lui.

 

BANCA

 

IMPRUMUTATUL

 

____________

*) In cazul In care garantia se realizeaza prin constituirea unei ipoteci, se va mentiona numarul contractului de ipoteca si numarul sub care este transcris In cartea funciara.

 

0 Shares
You May Also Like

Contractul de editare

CONTRACT DE EDITARE Incheiat astazi ………….. la………………..…………… I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………….……………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in…
Citeste mai mult